مرور رده

تاریخ سیاست

روابط ایران و هند متاثر از روابط تجاری ایران و چین نیست

به گفته یکی از مقامات ارشد هندی، روابط تجاری ایران و چین طی قرارداد همکاری تجاری و اقتصادی 25 ساله، بر روابط ایران و هند تاثیری نخواهد گذاشت؛ زیرا هند روابط مستقلی با ایران دارد.…
ادامه مطلب ...