مرور رده

بین الملل

امضاکنندگان توافق برجام به دنبال توافق جدید با ایران خواهند بود یا خیر

وی ابتدا در مورد آنچه "تروئیكای اروپایی" آن را " توافق جدید با ایران " می نامد ، گفت: "برای من روشن نیست كه آیا امضاكنندگان توافق برجام به دنبال توافق جدید با ایران خواهند بود یا خیر.…
ادامه مطلب ...