تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی چیست؟ آخرین یافته های محققان را بخوانید

افراد زیادی در سرتاسر دنیا هرسال دچار سکته مغزی و عارضه‌های مرتبط با آن می‌شوند که باید به‌موقع و با روش‌های درست تحت درمان قرار گیرند. یافته‌های جدید محققان کشور در مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی را نشان می‌دهند.

سکته مغزی یا به ‌اصطلاح پزشکان، ایسکمی، پس از سرطان و سکته قلبی سومین علت مرگ‌ومیر در جهــان اســت. معمولا ایســکمی در نتیجه مسدودشدن عروق خونی مغزی ایجاد می‌شود. در چنین شــرایطی، بخش‌هایی از مغز ناگهان از خون‌رسانی و تامیــن غــذا و اکســیژن محــروم می‌شوند کـه این اتفاق، عـوارض منفـی بـرای سـلامت روانـی و جسـمی فـرد ماننـد اختلالات شـناختی، بینایـی، کلامـی و حرکتــی در اندام‌های بــدن را در پی دارد.

درواقع ایده بررسی تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی از آنجا شکل گرفت که بنا بر گفته متخصصان، مشــکل اساسی برای درمان یا کاهش عوارض، ســاخت داروهــای مناسب و ایده آل آن است که بــه علت پیچیدگــی عوامــل درگیــر در ایجـاد آن، امر بسیار مشکلی است. در حال حاضر، چند روش و داروی جدیــد در حــال بررســی است کــه به نتایــج خوبــی در مطالعــات قبــل از بالینــی رسیده‌اند، امــا معمولا در آزمایش‌های بالینــی بــا شکســت مواجــه می‌شوند. بااین‌ وجود، نتایــج مطالعــات اخیــر نشــان داده‌ کــه رژیم‌های غذایــی غنــی از فرآورده‌های گیاهانــی ماننــد عنــاب، روغــن سیاه‌دانه، گیـاه پنج‌انگشت، روغـن تخـم کـدو و انـواع دیگـری از نمونه‌های گیاهــی، احتمــال آســیب اســترس اکســیداتیو ناشـی از سکته مغـزی را به طور قابل توجهی کاهـش می‌دهند.

در همین زمینه تیمی چهارنفره از پژوهشگران کشور از دانشگاه فرهنگیان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، دانشگاه ملایر و دانشگاه فرهنگیان شیراز مطالعه‌ای انجام داده‌اند که در آن، تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی و در واقع آنزیم‌های ناشی از انسداد شریان میانی مغز مورد بررسی واقع شده است.

چگونه عصاره آلبالو سکته مغزی را شکست می‌دهد؟

در این پژوهش از موش‌های صحرایی نژاد ویستار به‌عنوان جانوران مدل استفاده شده است. محققان پس از تیمار جانوران دچار سکته مغزی با عصاره آلبالو به مدت ۳۰ روز، میزان آنزیم‌های مالون‌دی‌آلدئید و کاتالاز را در آن‌ها اندازه‌گیری و حجم ورم نواحی کورتکس و ساب‌کورتکس مغز آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی بسته به دوز مورد استفاده به این صورت است که اثرات حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو و حجم ورم ناشی از انسداد شریان مغزی میانی در سکته مغزی دارد.

در این خصوص فیروزه علویان، محقق دانشکده علوم پایه دانشگاه فرهنگیان تهران و همکارانش می‌گویند: «عصاره آلبالو در دوزهای ۱۷۵ و ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، به‌طور قابل‌توجهی سطح مالون‌دی‌آلدئید و حجم ورم در کورتکس و ساب‌کورتکس مغز را کاهش و علاوه براین، فعالیت آنزیم کاتالاز را که نقشی حفاظتی دارد، در هر دو ناحیه مغزی فوق افزایش داد».

به گفته آن‌ها: «عصاره آلبالـو می‌تواند در برابــر ورم ناشی از سکته و فرایندهــای اکســیدکننده مربوط به آن نقـش حفاظتــی داشـته باشـد. هرچند بعضی از تفاوت‌ها در پاسـخ نواحـی کورتکـس و ســاب کورتکس در برخــی از گروه‌های تحت آزمایش، ممکــن اســت مربــوط بـه تفـاوت در برخـی مسـیرهای پیام‌رسانی، تفـاوت در انـواع سلول‌ها و یــا مکانیسم‌های حفاظتــی ضعیف‌تر در ناحیه سـاب کورتکس باشـد».

این یافته‌های جالب که بر نقش مفید و تاثیر عصاره آلبالو بر سکته مغزی و تبعات آن اشاره دارند، در نشریه علوم اعصاب شفای خاتم منتشر شده‌اند. این نشریه به‌صورت هر فصل یک شماره توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران منتشر می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.